Zásady ochrany osobních údajů

Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: „GDPR”), je společnost ULTIMATE STUDIO s.r.o., se sídlem náměstí Přátelství 1518/4, Hostivař, 102 00 Praha, IČ 06358713. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze: oddíl C, vložka 280859 (dále jen „správce“). Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, případně kombinace informací, které lze využít k identifikaci konkrétní fyzické osoby, zejména jméno a příjmení, identifikační číslo, lokační údaje, IP adresa nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“)představují základní zásady, kterými se správce osobních údajů řídí při získávání a zpracovávaní osobních údajů.

Užíváním webových stránek správce berete na vědomí tyto zásady a výslovně udělujete souhlas s jejich uplatněním.

Které osobní údaje zpracováváme?

 • Titul,
 • Jméno a příjmení,
 • Datum narození,
 • Trvalé bydliště,
 • Kontaktní adresa,
 • E-mailová adresa,
 • Telefonní číslo,
 • Bankovní spojení

Jakým způsobem získáváme vaše osobní údaje?

Prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu, zprávy nebo telefonicky.

K jakým účelům vaše osobní údaje potřebujeme?

Pro účely obchodní, zejména vyřízení dotazu, poptávky a objednávky. Dále pro účely účetní a daňové evidence z důvodů nezbytných pro plnění zákonných povinností. Souhlas není třeba dávat v případě plnění smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí našich služeb nebo produktu, o kterou byl aktivně projevený zájem ze strany zákazníka.

Správce na webových stránkách využívá služeb Google Analytics poskytovaných společností Google LLC. Google Analytics umožňuje správci sběr, zpracování a vyhodnocení dat (mj. i Osobních údajů) o návštěvnosti webových stránek.

Cookies

Správce využívá při provozu svých webových stránek tzv. cookies, což je textový soubor malého rozsahu („Cookies“), který je odesílán ze serveru správce do prohlížeče/zařízení subjektu údajů a který při opětovné návštěvě webových stránek správce je zaslán zpět na server správce, což umožňuje správci lépe uzpůsobit obsah webových stránek jednotlivým subjektům údajů. Pomocí Cookies tak správce:

 • má o subjektu údajů k dispozici informace o dřívějším vyhledávaní,
 • ukládá přihlašovací údaje subjektu údajů,
 • přizpůsobuje subjektu údajů obsah webových stránek

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností, vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem a uplatňováním nároků z těchto smluvních vztahů.

Jaké jsou vaše práva při zpracování osobních údajů?

 • Právo na smazání dle čl. 17 GDPR. Pokud nám subjekt údajů někdy udělil souhlas se zpracováním osobních údajů, má právo jej kdykoliv odvolat a správce má povinnost údaje vymazat. Právo se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smluv, zákonných důvodů či oprávněných zájmů.
 • Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR. Právem subjektu údajů je požádat správce o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel správce data zpracovává. Tyto informace poskytne správce ve lhůtě nejpozději do 30 dnů. Pokud bude subjekt údajů požadovat o sdělení informací, které o něm správce eviduje, bude nejprve potřebovat ověřit, zdali je skutečně osoba ta, které náleží dané informace. Právem správce je zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují.
 • Právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR (případně omezení zpracování dle čl. 18 GDPR)
 • Právo vznést námitku na zpracování dle čl. 21 GDPR
 • Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Dále má subjekt údajů právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno právo na ochranu údajů, a to na adresu: Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Omezení odpovědnosti

Správce nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody vzniklé subjektu údajů v souvislosti s užíváním webových stránek.

Aktualizace zásad o ochraně osobních údajů

Provozovatel webových stránek si vyhrazuje právo kdykoliv Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce s uvedením data od kterého nabývají účinnosti.

Naposledy aktualizováno 01.06.2019

Zaujali jsme Vás? Připravíme Vám cenovou nabídku

Abychom Vám mohli nezávazně připravit cenovou nabídku, musíme znát dopředu Vaše požadavky, díky kterým vytvoříme časový plán a stanovíme rozpočet.

Napište nám, nebo rovnou zavolejte:
(každý pracovní den od 09:00 do 17:00)
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.